Stín - přehlížená součást naší osobnosti

27.11.2023

Stín je místo v nás, kam si pod masku, kterou jsme si vytvořili sami nebo pod vlivem okolí a životních okolností schováváme to, co se neslučuje s touto tváří. To co na sobě nemáme rádi. Případně to, co nechceme, aby bylo znovu součástí našeho života. V našem stínu pak můžeme nalézt emoce, pocity, charakteristiky, jací nechceme být a různé životní role, které jsme na sebe z nějakého důvodu vzali. To vše vzniká pod vlivem životních prožitků, vlivem společnosti, autorit, i nás samotných. Stín popsal Carl Gustav Jung a označil jej nevědomím.

To, co skrýváme - potlačujeme v domnění, že budeme mít klid a už se nás nebude týkat většinou nefunguje. Plíživě se nám toto vrací zpět do naší psychiky, do našeho jednání, ale zrcadlí nám to i naše okolí. Vyrovnání se se stínem může přinést úlevu, zlepšení života v mnoha oblastech. Pokud za vašimi potížemi stojí právě stín, tak je jejich překonání blízko. Koučink nenahrazuje klasickou terapii, ale do osobního rozvoje může vnést mnoho zajímavého. Kromě konzultací je v nabídce nepravidelně i praktický kurz pro seznámení se s možností jak se svým případným stímem pracovat...


Stín se projevuje nejčastěji jako:

 • Opakující se životní situace, na které často neadekvátně reagujeme
 • Způsoby chování nebo jednání, které si běžně neuvědomujeme
 • Nepříjemnými reakcemi okolí k nám (závist, nenávist, pomstychtivost, žárlivost, lakota, nepřejícnost, povýšenost a mnohé jiné)
 • Zatěžujícími situacemi, které brání ve spokojeném životě
 • Konflikty ve vztazích
 • Životními limity nebo neúspěchy, jejichž příčina nám je neznámá

Co může obsahovat stín?

 • Potlačené emoce, emoce, které nemohli být vyjádřeny během životních událostí
 • Vzpomínky, nepříjemné prožitky
 • Stavy a nálady, to, jak jsme se cítili, a nechceme, aby nás takto okolí vnímalo včetně nás samotných (ponížení, nepřijetí, odmítnutí, zrada, zneužití)
 • Neuvědomovaná i uvědomovaná traumata (např. tzv. Prvotní otisky)
 • Naše potlačené reakce na prožitky, které jsou "špatné" (pomsta, nenávist, neodpuštění)
 • Nefunkční postoje, schopnosti, které způsobili emoční bolest
 • Přirozené typové chování (nahradili jsme jej chováním takovým, které odpovídalo představě o nás okolím)
 • Mohou zde být nejen negativní vlastnosti a předpoklady, ale i pozitivní vlastnosti, talenty

Jak nám o sobě stín a jeho obsah o sobě vědět:


 • Sny, v kterých prožíváme nepříjemné situace
 • Zkratové jednání, emotivní jednání, dalo by se říci amok
 • Popichování někoho, škodolibost, ubližování
 • Jak již bylo popsáno výše, opakujícími se životními, vztahovými problémy
 • Nutkavým chováním
 • Pocity úzkosti, strachy, předtuchy
 • Opakováním stejných životních modelů předků, které byly rodinou odsuzovány nebo zamlčovány
 • Potřebou mluvit o nepříjemných tématech
 • Povyšováním se nad jinými, pocit nadřazenosti, přehnaná morálnost
 • Tzv. Projekcí, kdy si svými stínovými tématy bojujeme pomocí jiného člověka
 • Vyhýbáním se různým situacím
 • Tím, že nás zasahuje jednání okolí (přátelé, rodina, kolegové) nebo jejich problémy
 • Pokud i přes naše jednání se k nám okolí chová nevhodně, způsob chování okolí k nám může být právě naším neuvědomovaným tématem k zpracování
 • Ale i tím, že nás zasahují různá současná společenská témata nebo podléháme manipulaci různých lidí, kteří k tomu využívají např. strach, závist, nenávist a mnohé jiné
 • A mnohé jiné

Jak zpracovat stín - integrace stínu

Přirozenou snahou našeho JÁ je se stínem bojovat, dále jeho témata skrývat. Což stojí mnoho energie, času, a nakonec stejně stín v nečekaném okamžiku o sobě dá vědět, možná stále častěji. Ať je to přes zdraví, psychickou nepohodu, zmiňované opakující se problémy nebo traumaty. Případně konflikty nejen v rámci rodiny, ale i širší společnosti. Přijetí stínu neznamená to, že tím omluvíte a smíříte se se svými chybami nebo s tím, čeho jste se na sobě dopustili, dopouštíte. případně toho čeho se na vás dopustili druzí nebo stále ještě dopouštíte. Někdy se toho klienti obávají. Přestanete s problémem bojovat, situace ztratí pro vás emoční náboj, přestanete svojí akcí vyvolávat reakci okolí hlavně svoji energii můžete věnovat uzdravení a tomu, co je pro vás obohacující.

Zbavit negativního vlivu stínu tedy nejde bojem nebo skrýváním, ale jeho přijetí, integrací nebo chcete-li transformací. Ne vždy to je v možnostech jednotlivce, je potřeba někoho, kdo nám naše stinné stránky pomůže najít, pochopit je, a hlavně pomoci je integrovat - transformovat. I to temnější, co v sobě nosíme může být inspirací, motivací k růstu a hlavně se můžeme cítit celistvější. Důležité je na tyto nejen vnitřní změny koukat ne jako na nutné zlo, ale aby se proces změn stal zábavou, smyslem života.

Co přináší práce se stínem:

 • Překonání možné příčiny zdravotních, psychických a dalších obtíží
 • Postupné eliminování spouštěče emočních reakcí, pocitů nepohody nebo "blbé nálady"
 • Možné odhalení talentů a silných stránek (nejen negativní věci má člověk z nějakého důvodu potlačovat), zpracování důvodu proč je neprojevujete
 • Mohou se vám přestat opakovat podobné nepříjemné situace
 • Zlepšení vztahu k sobě, ale i vztahů mezilidských, lepší zvládání konfliktních situací
 • Zlepšení přijímání sebe a druhých, lidi odlišných názorů nebo těch, kteří ve vás vyvolávají nezdravé reakce
 • Více vitality a životní síly (energii nebudete ztrácet neustálým bojem se sebou)
 • Pochopení a změnu nevhodných vzorců chování, a naopak posílení těch zdravých
 • Zpracování důsledků dávných traumatických zranění, a hlavně reakcí na ně
 • A mnohé jiné